22 Sty

Minimalne składki i wynagrodzenia

 Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01 stycznia 2019r. – 2250,00zł.

Wynagrodzenie młodocianych

Okres obowiązywania I rok nauki II rok nauki III rok nauki
01.12.2018 – 28.02.2019 183,21 229,01 274,81
01.09.2018 – 30.11.2018 180,84 226,05 271,26
01.06.2018 – 31.08.2018 184,91 231,14 277,37
01.03.2018 – 31.05.2018 180,67 225,83 271,00
01.12.2017 – 28.02.2018 170,22 212,78 255,34

 

03 Sty

Mały ZUS dla małych firm w 2019 roku.
Masz czas tylko do 8 stycznia!

Warunki dla skorzystania z małego ZUS w 2019 r.

Prowadzenie działalności gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

Przychód z tytułu działalności gospodarczej w 2018 roku nie przekraczający trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, czyli 63 000 zł – jeśli działalność była prowadzona przez cały rok; limit jest niższy, jeśli działalność trwała przez część roku, Ustala się go poprzez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2019 to 63 000 zł) przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i pomnożenie wyniku przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadzona była działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym,

→ Czytaj dalej

02 Sty

Zakończenie projektu PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH SZANSĄ NA PODJĘCIE ZATRUDNIENIA

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wspólnie
z Partnerem Centrum Usług Szkoleniowo- Doradczych Jakub Szpon, 31 grudnia 2018r. zakończyła działania związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.5 pod nazwą

 „PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH SZANSĄ NA PODJĘCIE ZATRUDNIENIA”,

→ Czytaj dalej

28 Gru

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych
w projekcie: „Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”.
1. Ogłoszenie
2. Załączniki:
– nr 1 – formularz oferty
– nr 2 – wykaz szkoleń
– nr 3 – ośw. o braku podstaw wykluczenia
– nr 4 – wykaz osób
– nr 5 – wzór umowy
– instrukcja dla Wnioskodawcy

 

16 Gru

„Aktywizacja społeczno-zawodowa realnym wsparciem w drodze do zatrudnienia” – ZAPRASZAMY!!

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Aktywizacja społeczno-zawodowa realnym wsparciem w drodze do zatrudnienia”!

Projekt kierowany jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, mieszkających
w Szczecinie.

Gwarantujemy m.in.:
szkolenie komputerowe 
– stypendium szkoleniowe – 1017 zł netto
– stypendium stażowe – 1780 zł netto (przez 3 miesiące)
– wsparcie: psychologa, doradcy zawodowego, socjologa, trenera pamięci, prawnika oraz rehabilitanta
– catering

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 91 422 22 87, w siedzibie ZIRziP
przy ul. Królowej Korony Polskiej 25 w Szczecinie, pok.105 i 106 lub na stronie: http://zirzip.szczecin.pl/?page_id=61

 

10 Gru

INFORMACJA PO SPOTKANIU ZARZĄDU IZBY Z PRZEDSTAWICIELAMI ZARZĄDÓW CECHÓW ZRZESZONYCH
W ORGANIZACJI

 


ZACHODNIOPOMORSKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
INFORMUJE, ŻE W DNIU 07.12.2018 R. O GODZ. 19.00,
W RESTAURACJI VIRGA,
PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 245 W SZCZECINIE
ODBYŁO SIĘ
SPOTKANIE ZARZĄDU IZBY
Z PRZEDSTAWICIELAMI ZARZĄDÓW CECHÓW ZRZESZONYCH
W ORGANIZACJI, Z OMÓWIENIEM PRAC WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH, Z PANELEM INFORMACYJNO-DYSKUSYJNYM,
PROMUJĄCE IDEĘ RZEMIEŚLNICZEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

 Podczas spotkania zrealizowano następujące cele:
– promocja działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości na  każdym etapie życia zawodowego,
– promocja Województwa Zachodniopomorskiego,
– promocja tradycji, więzi rzemieślniczych związanych z województwem zachodniopomorskim, działań statutowych Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła
i Przedsiębiorczości, jako organizacji zrzeszającej zachodniopomorskie cechy rzemieślnicze (promocja branż i rzemiosła, działań edukacyjnych),
podsumowanie działalności ZIRziP w zakresie realizowanych projektów unijnych,
z  omówieniem  kolejnych  etapów w poszczególnych projektach,
– ustalono roboczo kierunki planu działań ZIRziP na rok 2019,
– zorganizowano panel informacyjno-dyskusyjny dotyczący zmian wprowadzanych
w przepisach podatkowych dotyczących przesyłu elektronicznego PIT-ów 11 za pracowników do US, odbioru zwolnień lekarskich w systemie elektronicznym  ZUS (instruktaż szkoleniowy),
– omówiono kierunki rozwoju przedsiębiorczości rzemieślniczej w Szczecinie i w regionie.

 

Wydarzenie współfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie

30 Lis

Spotkanie Zarządu Izby z przedstawicielami Zarządów Cechów zrzeszonych w organizacji – 07.12.2018r.

 

 

ZACHODNIOPOMORSKA IZBA RZEMIOSŁA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZCZECINIE
ORGANIZUJE W DNIU 07.12.2018 R. O GODZ. 19.00
W RESTAURACJI VIRGA, PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 245 W SZCZECINIE

spotkanie Zarządu Izby z przedstawicielami Zarządów Cechów zrzeszonych w organizacji,
z omówieniem prac wynikających z realizacją projektów unijnych, z panelem informacyjno-dyskusyjnym:

  1. Podsumowanie działalności ZIRziP w bieżącym roku, podejmowanych w celu realizacji projektów unijnych.
  2. Omówienie zagrożeń wynikających z realizacji projektów unijnych.
  3. Robocze ustalenia odnośnie planowania działań statutowych na rok 2019.
  4. Informacje i wskazówki dotyczące zmian wprowadzanych w przepisach podatkowych dotyczących przesyłu elektronicznego PIT-ów 11 za pracowników do US, odbioru zwolnień lekarskich w systemie elektronicznym ZUS.
  5. Informacje o projekcie, realizowanym w roli Partnera, umożliwiającym zdawanie
    w roku 2019 egzaminów czeladniczych (200 osób) i mistrzowskich (100 osób) bezpłatnie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.
  6. Promocja idei przedsiębiorczości oraz przedsiębiorców, działających na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Promocja Województwa Zachodniopomorskiego
  7. Pytania i dyskusja

W imieniu Zarządu ZIRziP
w Szczecinie
Zbigniew Maciaszek
Prezes

Wydarzenie współfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie

 

28 Lis

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na dostawę sprzętu informatycznego w postaci nowego symulatora GMDSS

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
Dostawę sprzętu informatycznego w postaci nowego symulatora GMDSS (Global Maritime Distress Safety System)
kompatybilnego z symulatorem nawigacyjnym
w ramach projektu: „Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości”.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY ORAZ INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

20 Lis

Zmiany: PIT-11 do końca stycznia 2019r. i tylko w wersji elektronicznej

Informacje PIT-11 i PIT-8C za 2018 r.
trzeba przekazać urzędowi skarbowemu do 31 stycznia 2019 r.

Płatnicy wystawiający informacje PIT-11 i oraz podmioty sporządzający PIT-8C, przesyłają je:

– urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli podmioty te zaprzestaną prowadzenia działalności przed upływem tych terminów, obowiązek przesłania informacji powinny wykonać nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Poprzednio informacje podatkowe trzeba było przekazać do urzędu skarbowego w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Informacje podatkowe PIT-11, PIT-8c oraz IFT-1/IFT-1R składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie można już składać tych informacji w wersji papierowej.

19 Lis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę sprzętu informatycznego w postaci nowego symulatora GMDSS

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
Dostawę sprzętu informatycznego w postaci nowego symulatora GMDSS (Global Maritime Distress Safety System)
kompatybilnego z symulatorem nawigacyjnym
w ramach projektu: „Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości”.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ – Symulator GMDSS
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 – wzór Umowy