02 Sty

Zakończenie projektu PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH SZANSĄ NA PODJĘCIE ZATRUDNIENIA

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wspólnie
z Partnerem Centrum Usług Szkoleniowo- Doradczych Jakub Szpon, 31 grudnia 2018r. zakończyła działania związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.5 pod nazwą

 „PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH SZANSĄ NA PODJĘCIE ZATRUDNIENIA”,

zgodnie z założeniami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 nr RPZP.06.05.00-32-K045/17-00 Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy.

Działania projektowe pozwoliły podnieść  poziom aktywności 42 osób biernych zawodowo
z woj. zachodniopomorskiego zamieszkujących Specjalną Strefę Włączenia w Województwie Zachodniopomorskim, powyżej 30 roku życia poprzez zrealizowanie do 12.2018r. indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia, w wyniku której 40 osób nabyło kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem czeladniczym przed komisjami egzaminacyjnymi Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła  i Przedsiębiorczości: Kucharz dwie grupy: 21 os. – Cukiernik: 9 os  oraz świadectwami spawacza i książeczką spawacza z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, certyfikatem – Spawacz 10 os.

19 podjęło zatrudnienie. Możliwość odbycia szkoleń pozwoliła integrować wiele kluczowych cech.
W projekcie została zagwarantowana indywidualna i kompleksowa ścieżka  pomocy zawierającej wysokiej jakości usługi doradztwa, wsparcia psychologicznego, nabycia nowych, rynkowych umiejętności zawodowych jak również realizację staży i pośrednictwa pracy,
w wyniku czego 19 osób podjęło zatrudnienie.

To projekt zgodny w stosunku do zasad horyzontalnych, jego koncepcja była opracowana
w oparciu o POTRZEBY, m. innymi:  niwelacji barier psychologicznych oraz wsparciu osób biernych zawodowo w trakcie ich aktywności edukacyjno-zawodowej,  zdobycia doświadczenia i kompetencji zawodowych w obszarze nie wymagającym zbyt dużego zaangażowania intelektualno-poznawczego, dającego jednak szansę na „komfortową”, RYNKOWĄ, potrzebną pracę, brak odpowiedniego poziomu motywacji, brak samodyscypliny, umiejętności długotrwałego wysiłku, itp., zagwarantowania bezpłatnego
i kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej (bezpłatny udział, dojazdy, poczęstunek, materiały edukacyjne, stypendium stażowe, pomoc przy zatrudnieniu), zagwarantowanie dostosowanych do potrzeb osób biernych zawodowo i osób niepełnosprawnych (ON) formy i metod wsparcia tj. miejsca, komfortu przebywania w grupie akceptującej dysfunkcje, prowadzenie zajęć przez osoby potrafiące dotrzeć do osób, które wykazywały przez ostatni czas znaczą bierność edukacyjno-zawodową itp.

Realizacja projektu przyczyniła  się do aktywizacji społeczno zawodowej 42 osób biernych zawodowo z których 19 os. podjęło zatrudnienie.

 Dziękujemy serdecznie wszystkim Beneficjentom za uczestnictwo  oraz osobom pracującym na rzecz realizacji  wyżej wymienionego projektu.

Zbigniew Maciaszek
Prezes Zarządu ZIRziP

Facebook