04 Lis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych
w projekcie: „Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody”.
1. Ogłoszenie
2. Załączniki
-
nr 1 - formularz oferty
- nr 2 - wykaz szkoleń
- nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-
nr 4 - oświadczenie o braku powiązań
- nr 5 - wykaz osób
- nr 6 - wzór umowy
- instrukcja dla Wykonawcy

Facebook