21 Sty

Informacja o wyborze oferty – Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych wraz z zapewnieniem transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia w projekcie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania  prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych, z egzaminem, wraz z zapewnieniem transportu, zakwaterowania oraz wyżywienia, materiałów eksploatacyjnych, w projekcie:
Doświadczenia otoczenia społeczno - gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Facebook