OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego
w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

Opublikowano

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup nowego osprzętu techno – dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej”, w projekcie: „Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
2. Załączniki
nr 1 – formularz oferty

nr 2
nr 3
nr 4

nr 5
nr 6
nr 7 – wzór umowy