OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Przygotowanie i dostarczenie poczęstunków podczas kursów/szkoleń oraz posiłków regeneracyjnych podczas staży uczniowskich

Opublikowano

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Przygotowanie i dostarczenie poczęstunków podczas kursów/szkoleń oraz posiłków regeneracyjnych podczas staży uczniowskich w projekcie:
Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”.

1. Ogłoszenie
2. Instrukcja
2. Załączniki
nr 1 – formularz oferty

nr 1A
nr 2
nr 3
nr 4

nr 4A
nr 5 – wzór umowy
nr 6