POMORSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.  wraz z partnerem projektu Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Szczecinie
realizuje  projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

MASZ UMIEJĘTNOŚCI - zdobądź certyfikat

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja

Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Typ projektu:  Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych  przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty pracy

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Obszar realizacji projektu: Województwo zachodniopomorskie

Realizacja projektu zakłada uzyskanie kwalifikacji zawodowych - tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie przez min. 210 osób  (147K i 63M) dorosłych z grupy 250 osób (175K i 75M) w wieku powyżej 18 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego (tj. osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów K.C.)

 150 osób (105K i 45M) przystąpi do egzaminów czeladniczych (min.30 fryzjer, min.20 kucharz, min.10 cukiernik, min.20 florysta oraz ok.70 - inne zawody rzemieślnicze)

100 osób (70K i 30M) przystąpi do egzaminów mistrzowskich (min.10 fryzjer, min.20 kucharz, min.10 kelner, min.10 florysta oraz ok. 50 -  inne zawody rzemieślnicze).

Formularze do pobrania: 
- Wniosek dla kandydata na mistrza
- Wniosek dla kandydata na czeladnika  - młodociany
- Wniosek dla kandydata na czeladnika - wolny nabór
- Umowa dla kandydata na mistrza
- Umowa dla kandydata na czeladnika
- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
- Oświadczenie uczestnika
- Deklaracja uczestnika

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wspólnie z Partnerem Centrum Usług Szkoleniowo Doradczych Jakub Szpon, rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy

tytuł projektu :

PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH SZANSĄ NA PODJĘCIE ZATRUDNIENIA

w ramach działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nr umowy
o dofinansowanie projektu: RPZP.06.05.00-32-K045/17-00

Działania projektowe obejmują podniesienie poziomu aktywności 40 osób biernych zawodowo z woj. zachodniopomorskiego zamieszkujących Specjalną Strefę Włączenia poprzez zrealizowanie do grudnia 2018r. indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia, w wyniku której, co najmniej 36 osób nabędzie kwalifikacje zawodowe i 18 uzyska zatrudnienie.

Rekrutacja prowadzana jest od września 2017r. 
- poprzez strony internetowe: www.zirzip.szczecin.pl  oraz www.cusd.pl
-
w  siedzibie ZIRziP w Szczecinie, przy ul. Kr. Korony Polskiej 25, budynek DOMAR, pok.105
-
w siedzibie CUSD w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 151
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na w/wym. stronach internetowych oraz w siedzibach biur.  
Informacje udzielane są w:
ZIRziP, tel. 91 422 22 87, 91 422 16 31
CUSD, tel. 603 111 900

Załączniki do pobrania:
- regulamin rekrutacji
- formularz zgłoszeniowy
- oświadczenie o spełnieniu kryteriów
- oświadczenie uczestnika 
- oświadczenie dot. podjęcia zatrudnienia

- deklaracja uczestnika 
-
wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Dodatkowo, jeśli uczestnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności, konieczne jest jego przedłożenie.

Zbigniew Maciaszek
Prezes Zarządu ZIRziP

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wspólnie  z Partnerem Centrum Szkoleniowym EUROEDUKACJA, realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja

tytuł projektu :

Pracuj z głową - większe kompetencje - wyższe kwalifikacje - lepsza praca1”

w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego,

nr umowy o dofinansowanie projektu: R.P.Z.P.08.06.00-32-K014/17-00

 Działania projektowe obejmują nabycie do końca 2019r., przez 90 (87m/3k) uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, kształcących się w zawodach technik mechanik i mechatronik. Praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym potwierdzonych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym potwierdzonych egzaminami czeladniczymi (60BO), w celu zwiększenia szans na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Rekrutacja prowadzona  od września 2017r.

Pobierz:
Regulamin i strategia rekrutacji
Harmonogram CNC-3Tme
Harmonogram CNC-4-Tm-4-Tbom

Zbigniew Maciaszek 
Prezes Zarządu ZIRziP