Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wspólnie z Partnerem Centrum Usług Szkoleniowo Doradczych Jakub Szpon, rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy

tytuł projektu :

PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH SZANSĄ NA PODJĘCIE ZATRUDNIENIA

w ramach działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nr umowy o dofinansowanie projektu: RPZP.06.05.00-32-K045/17-00

Działania projektowe obejmują podniesienie poziomu aktywności 40 osób biernych zawodowo z woj. zachodniopomorskiego zamieszkujących Specjalną Strefę Włączenia poprzez zrealizowanie do grudnia 2018r. indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia, w wyniku której, co najmniej 36 osób nabędzie kwalifikacje zawodowe i 18 uzyska zatrudnienie.

Rekrutacja prowadzana jest od września 2017r. 
- poprzez strony internetowe: www.zirzip.szczecin.pl  oraz www.cusd.pl
-
w  siedzibie ZIRziP w Szczecinie, przy ul. Kr. Korony Polskiej 25, budynek DOMAR, pok.105
-
w siedzibie CUSD w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 151
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na w/wym. stronach internetowych oraz w siedzibach biur.  
Informacje udzielane są w:
ZIRziP, tel.: 91 422 22 87, 91 422 16 31
CUSD, tel.: 603 111 900

Załączniki do pobrania:
- deklaracja uczestnika
- oświadczenie uczestnika
- formularz zgłoszeniowy

- oświadczenie o spełnieniu kryteriów
- oświadczenie dot. podjęcia zatrudnienia
- zgoda na przetwarzanie danych
Dodatkowo, jeśli uczestnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności, konieczne jest jego przedłożenie.

Zbigniew Maciaszek
Prezes Zarządu ZIRziP

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wspólnie z Partnerem Centrum Usług Szkoleniowo Doradczych Jakub Szpon, rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, pn.:

ROZWÓJ ORAZ WZROST KONKURENCYJNOŚCI ZACHODNIOPOMORSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
POPRZEZ WDROŻENIE PLANÓW ROZWOJU”

w ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA- POWR.02.02.-00-00-0116/16.

Działania projektowe obejmują opracowanie analizy potrzeb rozwojowych oraz wdrożenie planu rozwojowego dla 52 mikroprzedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego do grudnia 2017r.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw  w woj. zachodniopomorskim, zwiększając tym samym szanse w przyszłości na ich rozwój i dalsze funkcjonowanie.

Przygotowana analiza potrzeb rozwojowych będzie uwzględniała opis misji, wizji oraz wartości ważnych dla organizacji rynku przedsiębiorstwa. Opis każdego przedsiębiorstwa będzie opierał się na analizie 4 perspektyw funkcjonowania: finansowej, rynku, procesów wewnętrznych i schematu organizacji pracy oraz infrastruktury (nauki i rozwoju). Umożliwi to kompleksowe określenie ścieżki rozwoju przedsiębiorstw i w rezultacie doprowadzi do poprawy ich konkurencyjności.

Rekrutacja prowadzana będzie od dnia 20.06.2017r. Formularz Rekrutacji  wraz z załącznikami, do pobrania ze strony www.zirzip.szczecin.pl, bądź dostępny w Biurze projektu.

 Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać w biurze ZIRziP, tel. 91 422 22 87 (Pani Renata Owczarek), e-mail: zirzipszczecin@onet.eu, tel. 603 620140 (Pan Marcin Pracz) oraz w biurze CUSD, tel. 603 111 900 (Pan Tomasz Rokicki), e-mail: tomasz.rokicki@cusd.pl

Zapraszamy serdecznie właścicieli mikroprzedsiębiorstw do współpracy i uczestnictwa w wyżej wymienionym projekcie!

                                                                                                                        Zbigniew Maciaszek
                                                                                                                      Prezes Zarządu ZIRziP