Egzaminy sprawdzające

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego,   egzaminu   mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych   przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), którego § 7 brzmi:

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Wymagane dokumenty do egzaminu sprawdzającego

  1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego - pobierz
  2. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
  3. Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasu oraz zakresu przyuczenia i potwierdzone przez cech
  4. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej na rachunek bankowy Bank Millenium 03 1160 2202 0000 0000 9341 3690 lub w kasie Izby.