Nauka zawodu w rzemiośle jest znaną i powszechną formą zdobywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych w systemie dualnym. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części; praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników odbywające się w formie nauki zawodu trwa 36 m-cy.

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego  (pobierz), podpisywana pomiędzy pracodawcą rzemieślnikiem, a uczniem młodocianym pracownikiem, rejestrowaną w izbie rzemieślniczej/cechu.

W okresie nauki młodociany pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu (ZUS) i otrzymuje od rzemieślnika wynagrodzenie.
Przepisy określają minimalną wysokość wynagrodzenia, którego stawki procentowe obliczane są w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale i wynoszą:
• w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5%,
• w drugim roku nauki nie mniej niż 6%,
• w trzecim roku nauki nie mniej niż 7%.

 • Kto może szkolić
  Aby szkolić młodocianych należy:
  - posiadać kwalifikacje zawodowe mistrzowskie
  - ukończyć kurs pedagogiczny
  - ukończyć kurs BHP dla pracodawców
  - być członkiem Cechu
 • Nadzór
  Nadzór nad przebiegiem szkolenia prowadzi Cech. Wszelkie problemy związane ze szkoleniem uczniów powinny być zgłaszane w biurze, gdzie rejestrowane są umowy. Wspólnie szukamy rozwiązań i wyjść z niełatwych często sytuacji.Refundacja wynagrodzenia i ZUS młodocianego
  odbywa się przez OHP za pośrednictwem Cechu. Po dostarczeniu, co kwartał, wymaganych dokumentów, pomagamy sporządzać wnioski i kompletne przekazujemy do OHP.  Przygotowujemy również wnioski do zawarcia corocznej umowy z OHP.
  Dokumenty konieczne do sporządzenia wniosku o refundację:
  - kopie deklaracji DRA, RSA
  - kopie list płac
  - zaświadczenie o niezaleganiu ZUS
  - pieczątka
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego
  Dofinansowanie to forma gratyfikacji dla pracodawcy, po pozytywnym złożeniu egzaminu czeladniczego przez ucznia, który kończy naukę zawodu w jego zakładzie. W terminie 3-ech miesięcy od egzaminu pracodawca, za pośrednictwem Cechu, składa wniosek do Urzędu Miasta/Gminy, a następnie otrzymuje przyznaną w danym roku kwotę pieniędzy.
  Dokumenty konieczne do sporządzenia wniosku o dofinansowanie:
  - kopia kwalifikacji mistrzowskich
  - kopia świadectwa kwalifikacji pedagogicznych
  - kopia umowy o naukę zawodu młodocianego (w przypadku zmiany pracodawcy w trakcie trwania nauki należy dołączyć wszystkie umowy i świadectwa pracy
  z jej okresu)
  - kopia dyplomu czeladniczego młodocianego
  - kopia świadectwa ukończenia szkoły młodocianego

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis