Egzaminy czeladnicze

Informacja dla kandydatów ubiegających się o egzamin czeladniczy

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej

Egzamin praktyczny:
Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu trzech dni.

Zgłaszając się na egzamin praktycznym kandydat zobowiązany jest przedłożyć:
1. skierowanie na egzamin praktyczny
2. dowód tożsamości /przedkłada również na egzaminie teoretycznym/
3. stosowną odzież roboczą
4. własne narzędzia

Egzamin teoretyczny  składa się z dwóch części pisemnej i ustnej.

Część pisemna egzaminu polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
1. rachunkowość zawodowa
2. dokumentacja działalności gospodarczej
3. rysunek zawodowy
4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
5. podstawowe zasady ochrony środowiska
6. podstawowe przepisy prawa pracy
7. podstawowa problematyka  prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z  zakresu następujących tematów:
1. technologia
2. maszynoznawstwo
3. materiałoznawstwo.

PODANIE O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ NA DWA MIESIĄCE PRZED DATĄ UKOŃCZENIA UMOWY.

KOSZTY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU:
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2002r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz.U. nr 197 z 2002r. § 11 ust. 6: „Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 2-4, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie. Pracodawca może pokryć koszty egzaminu poprawkowego”.