Wykaz zawodów, standardy egzaminacyjne, regulacje prawne

WYKAZ ZAWODÓW

 STANDARDY EGZAMINACYJNE

 Regulacje prawne dotyczące egzaminów mistrzowskich, czeladniczych i sprawdzających

  1. Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz.979 z późn. zm).
  2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia13 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych  przez  komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89).
  4. Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 - w  sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112, poz. 979 z późn. zm.) i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, póz. 278 z późn. zm.)