W Trakcie Realizacji

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie
rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja

Tytuł projektu:
Doświadczenia otoczenia społeczno - gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II"

Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie 01.09.2020 - 30.09.2022r. jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowym  w Szczecinie poprzez optymalne dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymagań pracodawców oraz regionalnego rynku pracy oraz zwiększenie zaangażowania instytucji otoczenia społeczno - gospodarczego WZP w proces kształcenia zawodowego z udziałem 50 uczniów, w tym 2 kobiety i 10 nauczycieli, w tym 1 kobieta. Projekt obejmuje wsparciem nauczycieli oraz uczniów Technikum Samochodowego, których centrum pobytowym, zgodnie z KC, jest teren województwa zachodniopomorskiego.

Formy wsparcia:
1. Wyposażenie specjalistycznych laboratoriów szkolnych,
2. Przeprowadzenie procesu doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów,
3. Realizacja specjalistycznego kursu lakiernika oraz kursu SEP a także stażów    zawodowych  dla uczniów,
4. Podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez udział w specjalistycznych kursach oraz stażach. Rezultaty: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
w ramach pozaszkolnych form kształcenia - min. 48 os.(2K); Liczba nauczycieli kształcenia    zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - min. 8 os. (1K); Liczba szkół  i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem -1.

Informacje:
- Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Królowej Korony Polskiej 25,  70–486 Szczecin, tel. +48 91 422 22 87, zirzipszczecin@onet.eu
- Zespół Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin, tel. +48 609 237 306

Dokumenty do pobrania:
- deklaracja uczestnictwa oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów
- formularz rekrutacyjny
- oświadczenie- zakres danych osobowych
- oświadczenie - obowiązek informacyjny  dot. danych osobowych
- zgoda na wykorzystanie wizerunku na potrzeby projektu,  klauzula informacyjna 

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie
realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja

Tytuł projektu:
Doświadczenia otoczenia społeczno - gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy"

Celem głównym projektu jest podniesienie w okresie 01.01.2020 - 30.09.2021r. jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowym  w Szczecinie poprzez optymalne dostosowanie metod i warunków jego prowadzenia do wymagań pracodawców oraz regionalnego rynku pracy oraz zwiększenie zaangażowania instytucji otoczenia społeczno - gospodarczego WZP w proces kształcenia zawodowego z udziałem 50 uczniów, w tym 1 kobiety i 10 nauczycieli, w tym 2 kobiet. Projekt obejmuje wsparciem nauczycieli oraz uczniów Technikum Samochodowego, których centrum pobytowym, zgodnie z KC, jest teren województwa zachodniopomorskiego.

Formy wsparcia:
1. Wyposażenie specjalistycznych laboratoriów szkolnych,
2. Przeprowadzenie procesu doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów,
3. Realizacja specjalistycznego kursu lakiernika oraz kursu SEP a także stażów    zawodowych  dla uczniów,
4. Podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez udział w specjalistycznych kursach oraz stażach. Rezultaty: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia - min. 48 os.(2K); Liczba nauczycieli kształcenia    zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - min. 8 os. (1K); Liczba szkół  i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem -1.

Informacje:
- Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Królowej Korony Polskiej 25,  70–486 Szczecin, tel. +48 91 422 22 87, zirzipszczecin@onet.eu
- Zespół Szkół Samochodowych, ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin, tel. 609237306

Dokumenty do pobrania:
- deklaracja uczestnictwa oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów
- formularz rekrutacyjny
- oświadczenie- zakres danych osobowych
- oświadczenie - obowiązek informacyjny  dot. danych osobowych
- zgoda na wykorzystanie wizerunku na potrzeby projektu,  klauzula informacyjna

 

Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. w partnerstwie z Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie  oraz PIB-Privat-Institut für Europäische Bildung und Consulting UG,

realizuje grant na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych wykonywanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.
Grant powstał w oparciu o projekt standardowy pn. „Masz umiejętności zdobądź certyfikat-edycja II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, mającego na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez zdobycie świadectwa czeladnika lub dyplomu mistrza poprzez walidację i certyfikację odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego.

W ramach działań stworzono eksperckie publikacje:
broszurę „Świat Rzemiosła” oraz  poradnik „Z rzemiosłem na TY!”.

Kontakt:
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Spółka z o.o.
Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin
e-mail: sekretariat@pakz.szczecin.pl
Tel.: 91 433 80 21

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Kr. Kor. Polskiej 25/105, 70-486 Szczecin
e-mail: zirzipszczecin@onet.eu
tel. 91 422 22 87

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wspólnie z LIDEREM Pomorską Akademią Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o.
w Szczecinie
, rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja

Tytuł projektu:
MASZ UMIEJĘTNOŚCI – ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT-EDYCJA II

Cel projektu:
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uzyskanie świadectwa czeladnika lub dyplomu mistrza poprzez walidację i certyfikację odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego przez minimum 270 osób (176K i 94M) dorosłych z grupy 300 osób (195K
i 105M) w wieku powyżej 18 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego (tj. osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w okresie od 01.2019 r. do 12.2019 r.

Efekty:
-zwiększenie zatrudnienia na terenie województwa zachodniopomorskiego
-wzrost pozycji zawodowej uczestników projektu na rynku pracy, a co za tym idzie poprawa sytuacji materialnej osób i ich rodzin
-wzmocnienie konkurencyjności gospodarki
-dostosowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb regionalnego rynku pracy

Kontakt:
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Spółka z o.o.
Al. Wojska Polskiego 69, 70-478 Szczecin
e-mail: sekretariat@pakz.szczecin.pl
Tel.: 91 433 80 21

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Kr. Kor. Polskiej 25/105, 70-486 Szczecin
e-mail: zirzipszczecin@onet.eu
tel. 91 422 22 87

Dokumenty rekrutacyjne:
-Formularz Zgłoszeniowy
-Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
-Oświadczenie uczestnika projektu
-Deklaracja uczestnictwa w projekcie
-Umowa Czeladnik
-Umowa Mistrz

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wspólnie z LIDEREM Akademią Rozwoju Zawodowego „Pomerania” Sp. z o. o. w Szczecinie, rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja

Tytuł projektu:
„Odnowienie uprawnień - lepsza perspektywa”
Uczestnicy: 220 osób (218 mężczyzn / 2 kobiety) w wieku pow. 18 roku życia, posiadających zgodnie z Kodeksem Cywilnym centrum pobytowe w województwie zachodniopomorskim, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych, zamierzających uczestniczyć w procesie walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i kształcenia nieformalnego, prowadzącego do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza, w tym certyfikowanych egzaminami wg. norm odpowiednich Towarzystw Klasyfikacyjnych (DNV, TÜV, PRS).
Formy wsparcia:
1. Przeprowadzenie nieodpłatnego przygotowania do egzaminów (8h pracy na spawalni na osobę) oraz bezpłatnych egzaminów odnawiających nieaktualne odnowienia spawalnicze w ramach Towarzystw Klasyfikacyjnych (DNV, TUV lub Polski Rejestr Statków) lub certyfikacji kompetencji spawalniczych pozyskanych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego prowadzącego do zdobycia kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacz w ramach ww. TK, bądź Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach dla 220 osób dorosłych. Certyfikacja i egzaminy będą odbywać się w laboratoriach i spawalniach Akademii Rozwoju Zawodowego „Pomerania” Sp. z o. o. w Szczecinie w okresie od 01.11.2018r. do 31.12.2020r.
2. Każdy uczestnik pod okiem profesjonalnego instruktora zostanie poddany przygotowaniu spawalniczemu (indywidualna diagnoza poziomu kompetencji i kwalifikacji spawalniczych), przypomnieniu teorii spawania, następnie egzaminowi odnowieniowemu, bądź egzaminowi kwalifikacyjnemu w przypadku osoby bez uprawnień.
3. Uczestnik będzie mógł dowolnie określić Towarzystwo Klasyfikacyjne, w zakresie którego zamierza uzyskać uprawnienia spawalnicze.
4. Zostanie wyznaczony certyfikujący a sam egzamin w części dotyczącej danego TK zostanie przeprowadzony zgodnie z normami materiałowymi, w zakresie metod oraz przy użyciu analizy laboratoryjnej, badań niszczących, bądź nieniszczących określających poprawność sporządzanych egzaminacyjnych próbek spawalniczych w ramach danego Towarzystwa Klasyfikacyjnego.
5. Każdy uczestnik zrealizuje wsparcie na odpowiednio przygotowanym stanowisku spawalniczym, otrzyma środki ochrony osobistej oraz poczęstunek (serwis kawowy).
Komplet Informacji:
sekretariat Akademii Rozwoju Zawodowego „Pomerania” Sp. z o. o. w Szczecinie
ul. ks. Piotra Ściegiennego 27/14, 70 – 354 Szczecin,
tel.: +48 512 031 275, e-mail: biuro@akademiapomerania.pl

Dokumenty do pobrania:
- deklaracja uczestnictwa
- oświadczenie uczestnika
- dane uczestnika

 

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wspólnie z Partnerem UNIFINANSE sp. z o.o. w Szczecinie, realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne

tytuł projektu :

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA REALNYM WSPARCIEM W DRODZE DO ZATRUDNIENIA

w ramach działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, nr umowy o dofinansowanie projektu: RPZP.07.02.00-32-K017/18

Typ projektu:  Aktywna integracja (społeczna, edukacyjna, zawodowa, zdrowotne) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów integracji społecznej tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności

Okres realizacji projektu: 1 października 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.
Obszar realizacji projektu: Miasto Szczecin

Realizacja projektu zakłada podniesienie poziomu aktywności 40 osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Szczecinie, poprzez zrealizowanie do 06.2020r. indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia, w wyniku której co najmniej 20 os. podejmie zatrudnienie.

Formularze do pobrania:
Regulamin i Strategia rekrutacji
Umowa uczestnictwa - wzór
Załączniki:
1. Formularz rekrutacyjny
2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów
3. Oświadczenie Uczestnika - RODO
4. Zgoda na udostępnienie wizerunku
5. Oświadczenie - zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
6. Oświadczenie dot. podjęcia zatrudnienia
7. Deklaracja uczestnictwa

Harmonogram udzielonych wsparć - staże zawodowe

 

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wspólnie z Akademią Rozwoju Zawodowego POMERANIA sp. z o.o. w Szczecinie, realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa  VIII Edukacja

tytuł projektu :

ZDOBĄDŹ KWALIFIKACJE I WYPŁYŃ NA GŁĘBOKIE WODY

w ramach działania 08.06 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia, nr umowy o dofinansowanie projektu: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K35/18

Typ projektu:  Aktywna integracja (społeczna, edukacyjna, zawodowa, zdrowotne) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów integracji społecznej tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności

Okres realizacji projektu: 1 października 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Projekt realizowany jest w siedzibie i na rzecz szkoły oraz uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego, jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez podniesienie umiejętności
i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 80 uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, kształcących się
w zawodach: Technik nawigator morski oraz Technik żeglugi śródlądowej a także stworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
1. Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (specjalistyczne kursy, szkolenia):
- Szkolenie radiooperatora GMDSS GOS,
- Szkolenie w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym,
- Zajęcia pozalekcyjne - język niemiecki branżowy;
2. Staże i praktyki zawodowe;
3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe (5 godzin zajęć z doradztwa indywidualnego oraz 6 godzin zajęć z doradztwa grupowego na osobę);
4. Wyposażenie specjalistycznych pracowni i warsztatów szkoły.
Wsparciem zostanie objętych 80 uczniów ZCEMiP.

 Informacje, dokumenty do pobrania i harmonogramy dostępne są na stronie http://zcemip.szczecin.pl/index.php/projekty-unijne-w-zcemip/aktualne-nabory-uczestnikow

- harmonogram wsparć uczestników projektu

 

 

POMORSKA AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.  wraz z partnerem projektu Zachodniopomorską Izbą Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Szczecinie
realizuje  projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

MASZ UMIEJĘTNOŚCI - zdobądź certyfikat

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja

Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego

Typ projektu:  Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych  przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty pracy

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
Obszar realizacji projektu: Województwo zachodniopomorskie

Realizacja projektu zakłada uzyskanie kwalifikacji zawodowych - tytułu czeladnika lub mistrza w zawodzie przez min. 210 osób  (147K i 63M) dorosłych z grupy 250 osób (175K i 75M) w wieku powyżej 18 roku życia, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego (tj. osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów K.C.)

 150 osób (105K i 45M) przystąpi do egzaminów czeladniczych (min.30 fryzjer, min.20 kucharz, min.10 cukiernik, min.20 florysta oraz ok.70 - inne zawody rzemieślnicze)

100 osób (70K i 30M) przystąpi do egzaminów mistrzowskich (min.10 fryzjer, min.20 kucharz, min.10 kelner, min.10 florysta oraz ok. 50 -  inne zawody rzemieślnicze).

Formularze do pobrania: 
- Wniosek dla kandydata na mistrza
- Wniosek dla kandydata na czeladnika  - młodociany
- Wniosek dla kandydata na czeladnika - wolny nabór
- Umowa dla kandydata na mistrza
- Umowa dla kandydata na czeladnika
- Formularz zgłoszeniowy
- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów
- Oświadczenie uczestnika
- Deklaracja uczestnika