Warunki dopuszczenia, wymaganie dokumenty EM

Warunki dopuszczenia do egzaminu  mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia dnia13 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 89), którego § 6 brzmi:

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika
lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
- co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
- co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie  przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej
sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,
w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika
lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania
zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza
w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie
średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu,
w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie
wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub
w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Wymagane dokumenty do egzaminu mistrzowskiego
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego - pobierz
2. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny)
3. Dokument kwalifikacji zawodowych (np. świadectwo czeladnicze)
4. Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu (świadectwa pracy, zaświadczenie od pracodawcy
o zatrudnieniu, wpis do CEiDG)
5. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
6. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia
i nazwiska zdającego, dokonanej przelewem na rachunek Banku Millenium nr 03 1160 2202 0000 0000 9341 3690 lub w kasie Izby.