Zrealizowane

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, zakończyła realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja

tytuł projektu :

Pracuj z głową - większe kompetencje - wyższe kwalifikacje - lepsza praca1”

w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego,

nr umowy o dofinansowanie projektu: R.P.Z.P.08.06.00-32-K014/17-00

 Działania projektowe objęły nabycie do 31.08. 2019r., przez 90 (87m/3k) uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, kształcących się w zawodach technik mechanik i mechatronik. Praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym potwierdzonych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym potwierdzonych egzaminami czeladniczymi (60BO), w celu zwiększenia szans na zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Rekrutacja prowadzona  była od września 2017r.

Pobierz:
Regulamin i strategia rekrutacji
Harmonogram CNC-3Tme
Harmonogram CNC-4-Tm-4-Tbom
Harmonogram wsparć - staże

Zbigniew Maciaszek
Prezes Zarządu ZIRziP

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wspólnie z Partnerem Centrum Usług Szkoleniowo Doradczych Jakub Szpon, zakończyła realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy

tytuł projektu :

PODNIESIENIE UMIEJĘTNOŚCI W ZAWODACH RZEMIEŚLNICZYCH SZANSĄ NA PODJĘCIE ZATRUDNIENIA

w ramach działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, nr umowy
o dofinansowanie projektu: RPZP.06.05.00-32-K045/17-00

Działania projektowe obejmowały podniesienie poziomu aktywności 40 osób biernych zawodowo z woj. zachodniopomorskiego zamieszkujących Specjalną Strefę Włączenia poprzez zrealizowanie do grudnia 2018r. indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia, w wyniku której, co najmniej 36 osób nabyło kwalifikacje zawodowe i 18 uzyskało zatrudnienie.

Rekrutacja prowadzana była od września 2017r.
- poprzez strony internetowe: www.zirzip.szczecin.pl  oraz www.cusd.pl
-
w  siedzibie ZIRziP w Szczecinie, przy ul. Kr. Korony Polskiej 25, budynek DOMAR, pok.105
-
w siedzibie CUSD w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 151
Dokumenty rekrutacyjne dostępne na w/wym. stronach internetowych oraz w siedzibach biur.
Załączniki do pobrania:
- regulamin rekrutacji
- formularz zgłoszeniowy
- oświadczenie o spełnieniu kryteriów
- oświadczenie uczestnika 
- oświadczenie dot. podjęcia zatrudnienia

- deklaracja uczestnika 
-
wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zbigniew Maciaszek
Prezes Zarządu ZIRziP

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie wspólnie z Partnerem Centrum Usług Szkoleniowo Doradczych Jakub Szpon, zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, pn.:

ROZWÓJ ORAZ WZROST KONKURENCYJNOŚCI ZACHODNIOPOMORSKICH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
POPRZEZ WDROŻENIE PLANÓW ROZWOJU”

w ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA- POWR.02.02.-00-00-0116/16.
Okres realizacji: 01.01.2017 - 28.02.2018

Działania projektowe obejmowały opracowanie analizy potrzeb rozwojowych oraz wdrożenie planu rozwojowego dla 52 mikroprzedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw  w woj. zachodniopomorskim, zwiększając tym samym szanse w przyszłości na ich rozwój i dalsze funkcjonowanie.

Przygotowana analiza potrzeb rozwojowych uwzględniała opis misji, wizji oraz wartości ważnych dla organizacji rynku przedsiębiorstwa. Opis każdego przedsiębiorstwa opierała się na analizie 4 perspektyw funkcjonowania: finansowej, rynku, procesów wewnętrznych i schematu organizacji pracy oraz infrastruktury (nauki i rozwoju). Umożliwiło to kompleksowe określenie ścieżki rozwoju przedsiębiorstw i w rezultacie doprowadziło do poprawy ich konkurencyjności.


Projekt „profesjONalista”
zrealizowany
przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS przy udziale partnerów: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
i Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie
, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w okresie od od 01.08.2016r. do 31.08.2017r.
Celem projektu była
1. aktywizacja społeczna i zawodowa 40 dorosłych osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat kołobrzeski i policki;
2. integracja społeczna osób z niepełnosprawnością.
40 osób z niepełnosprawnością zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym uczestniczyło w: tworzeniu IDP (Indywidualnego Planu Działań), szkoleniach zawodowych, 3-miesięcznych stażach u pracodawców, egzaminach czeladniczych. Wszystkie osoby biorące udział w programie objęte zostały doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym lub psychospołecznym. Został opracowany dla nich Indywidualny Plan Działań.
Efekty:
– 34 osoby ukończą szkolenia i zdobędą praktykę zawodową,
– 32 osoby uzyskają kwalifikacje zawodowe,
– 18 osób uzyska zatrudnienie.
Główne trzy przyczyny braku aktywności zawodowej w regionie zachodniopomorskim to przejście na emeryturę, brak kwalifikacji i właśnie niepełnosprawność. Niepełnosprawność jest pozorną barierą w przyjęciu do pracy. Osoby z niepełnosprawnością z powodzeniem mogą uzyskać kwalifikacje, które pozwolą im ubiegać się o zatrudnienie w deficytowych, dla swojego regionu zawodach – powiat kołobrzeski: kucharz, glazurnik; powiat policki: kucharz, cukiernik.

"Jubileusz X-lecia powstania Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, uroczyste Pasowanie na czeladnika i mistrza w zawodzie – Szczecin’ 2017", realizacja 01.07-14.10.2017r., zgodnie z Umową na realizację zadania publicznego Nr 8.WTiG-II.2017 z Województwem Zachodniopomorskim.