Wpis kwalifikacji zawodowych do CEIDG

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez izby rzemieślnicze:

 1. W przypadku osób, które przystępując do egzaminu mistrz/czeladnik są już przedsiębiorcami:
 • dopisanie informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych ma charakter obligatoryjny,
 • przedsiębiorcy przystępując do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego będą zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu
  o fakcie posiadania wpisu w CEIDG,
 • izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego za pośrednictwem CEIDG dopisze informacje do wpisu przedsiębiorcy w CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie CEIDG.
 1. W przypadku osób które uzyskały tytuł mistrza lub czeladnika przed 1.10.2020 oraz prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, które uzyskały tytuł mistrza/czeladnika przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG:
 • informacje w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych jest dokonywane wyłącznie wtedy gdy przedsiębiorca wystąpi
  z wnioskiem o dopisanie informacji do wpisu w CEIDG,
 • izba rzemieślnicza weryfikuje wniosek w terminie 14 dni od dnia ich wpływu,
 • w przypadku pozytywnej weryfikacji izba rzemieślnicza przekazuje dane do CEIDG,
 • izba rzemieślnicza może wnioskodawcę zawiadomić o konieczności uzupełnienia wniosku, określając term jego uzupełnienia,
 • wniosek nieuzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpoznania,
 • w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji izba rzemieślnicza informuje wnioskodawcę o przyczynach odmowy przekazania danych do CEIDG.

Wnioski prosimy składać listownie na adres:
Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul.
Królowej Korony Polskiej 25
70-486 Szczecin
z dopiskiem: wniosek dot. CEIDG

Prawidłowo złożony komplet dokumentów musi zawierać:
1) uzupełniony wniosek o przekazanie do CEIDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych wynikających z dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego,
2) kopię dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego,
3) kopię aktu małżeństwa (dotyczy przypadków osób, które zmieniły nazwisko).

Skargi na działanie izb rzemieślniczych rozpatruje Związek Rzemiosła Polskiego.
Rolę administratora kont sprawuje Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. 

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do CEIDG obowiązuje od 1 października 2020 roku