Egzaminy mistrzowskie

Informacja dla kandydatów ubiegających się o egzamin mistrzowski

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch części -
praktycznej i teoretycznej

Egzamin praktyczny
Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu trzech dni.

Zgłaszając się na egzamin praktycznym kandydat zobowiązany jest przedłożyć:
1. skierowanie na egzamin praktyczny
2. dowód tożsamości /przedkłada również na egzaminie teoretycznym/
3. stosowną odzież roboczą
4. własne narzędzia

Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części pisemnej i ustnej.

Część pisemna egzaminu polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
1. rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
2. dokumentacja działalności gospodarczej
3. rysunek zawodowy
4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
5. podstawowe zasady ochrony środowiska
6. podstawowe przepisy prawa pracy
7. podstawowa problematyka  prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
8. podstawy psychologii i pedagogiki
9. metodyka nauczania

Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z  zakresu nast. tematów:
1. technologia
2. maszynoznawstwo
3. materiałoznawstwo.