Organizacje Zrzeszone

ORGANIZACJE ZRZESZONE

Cech Fryzjerów i Przedsiębiorców w Szczecinie - KRS 0000388326

Cech Rzemiosł Włókienniczych, Odzieżowych i Skórzanych w Szczecinie - KRS 0000059635

Cech Rzemiosł Różnych w Stargardzie - KRS 0000139549

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Kulturalne w Szczecinie - KRS 0000489910

ZRZESZENIE W ZIRziP

Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być:
1. cechy,
2. spółdzielnie rzemieślnicze,
3. inne podmioty gospodarcze

Członkowie Izby mają prawo do:
1. korzystania z pomocy, pośrednictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności  Izby, z uwzględnieniem postanowień § 8 pkt 2
statutu,
2. zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,
3. uzyskiwanie informacji o wynikach i działalności Izby.

Członkowie mają obowiązek:
1. stosowania się do statutu oraz uchwał organów Izby,
2. uiszczania terminowo składek na wykonywanie zadań Izby. Wysokość wpłaty określają delegaci na zjazd, w formie uchwały.

Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd  Izby na najbliższym posiedzeniu, na podstawie:
1. złożonej deklaracji na piśmie
2. pozytywnej opinii o kandydacie na członka, dwóch członków założycieli Izby
3. wpłacenia wpisowego, w wysokości określonej przez Zarząd

O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona. Organizacjom nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w statucie.