Legalizacja

LEGALIZACJA
Świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego wydawane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je do tzw. obrotu prawnego za granicą – wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów.

PROCEDURA
Legalizacja świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich oraz zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego wydanych przez izby rzemieślnicze

Do legalizacji należy przedstawić oryginalny dokument (lub duplikat). Proces legalizacji odbywa się w dwóch etapach:

Etap I- ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO
Autentyczność i poprawność dokumentu Związek Rzemiosła Polskiego potwierdza właściwym wpisem na odwrocie świadectwa, dyplomu bądź zaświadczenia.

Upoważnione osoby: Jolanta Kosakowska tel. (48) 22 5044230, Andrzej Stępnikowski tel. (48) 22 5044248, Monika Walterska tel. (48) 22 5044279
Adres siedziby: ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa, Tel./fax. (48 22 50 44 230) e-mail: oswiata@zrp.pl
Opłata – pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, która wynosi 26 zł. Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument.

Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie ZRP lub na rachunek:
Płatność dokonywana w Polsce:
Związek Rzemiosła Polskiego, ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa mBank S.A. 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001
Płatność dokonywana z zagranicy: IBAN: PL 16 1140 1010 0000 4859 7700 1001 Kod Swift: BREXPLPWWA1

Legalizacji dokumentów można dokonać na dwa sposoby:

  1. Legalizacja osobiście lub przez osobę trzecią odbywa się w Zespole Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 . W przypadku wizyty w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego – zaleca się telefoniczne ustalenie terminu legalizacji.

Następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia). Godziny przyjęć 9.00-14.00 (pn - pt).

  1. Korespondencyjnie - dokumenty można przesłać do ZRP pocztą

Przy poświadczeniu dokumentu drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki:

  • Dowód wniesienia opłaty w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu (kopię przelewu bankowego).
  • Kopertę z adresem zwrotnym oraz naklejonym znaczkiem właściwej wartości dla rodzaju przesyłki.
  • Wypełniony wniosek (dostępny na zrp.pl)

Poświadczone dokumenty odsyłane są pocztą bezpośrednio do nadawcy, także za granicę.
Związek Rzemiosła Polskiego nie przesyła dokumentów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Etap II – MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Poświadczony przez ZRP dokument, przedstawia się w Dziale Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który wystawia załącznik pn. „Apostille”:

  • Adres: MSZ Dział Legalizacji, Al. Szucha 21, 00-580 Warszawa (wejście od ul. Litewskiej), (48) 22 5239463 lub (48) 22 5239128, e-mail: legalizacja@msz.gov.pl        
  • Wszystkie informacje dot. poświadczenia dokumentów można uzyskać także w Dziale Informacji Konsularnej MSZ tel. (48) 22 5239451
    www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille/apostille
  • Wysokość opłaty skarbowej za wystawienie APOSTILLE wynosi 60 zł.

Opłatę wnosi się za każdy poświadczony dokument  gotówką w kasie  MSZ lub bezgotówkowo na rachunek:
Płatność dokonywana w Polsce:
Urząd m.st. Warszawy, Dzielnica Śródmieście,   ul. Nowogrodzka 43, Numer rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
Dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: CITIPLPX.  IBAN: PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, Tytułem: opłata skarbowa za wydanie apostille

W MSZ sprawę można załatwić osobiście (w tym osoba trzecia) lub korespondencyjnie.