RODO

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości RODO
- Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie będąc w posiadaniu/ zbierając dane na etapie załatwiania spraw zgodnie ze Statutem jest / stanie się administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Królowej Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin, drogą e-mailową - zirzipszczecin@onet.eu

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług.
Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa w tym ustawę o rachunkowości a także oczywiście w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji między stronami (dane kontaktowe).
*  Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, a które mogą polegać na kierowaniu informacji o interesujących ofertach lub treściach,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu marketingowym jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:

 1. dostawcy oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem oraz dostawcy usług informatycznych;
 2. dostawcy usług prawnych oraz księgowych;
 3. komisje egzaminacyjne;
 4. oraz nasi partnerzy;

*  Danych osobowych nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

*  Dane osobowe przetwarzane są przez okres wynikający z przepisów prawa w tym:
- przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury; rachunku;
- przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe;
- przez czas w którym możemy ponieść konsekwencje prawne;
- a także dla celów archiwalnych i wydania duplikatów dokumentów potwierdzających kwalifikacje;

*  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 2. uzyskania kopii danych;
 3. sprostowania;
 4. usunięcia danych;
 5. ograniczenia przetwarzania;
 6. przenoszenia danych;
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 8. sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
 9. wycofania zgody;
 10. skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie spowoduje niemożność zawarcia umowy, przeprowadzenia egzaminu
i wykonania innych działań statutowych.