28 Gru

Informacja o wyborze oferty – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania  prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
Zakup nowego osprzętu techno – dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej, w projekcie:
Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

08 Gru

Mikołajkowy blok funduszowy – Fundusze Europejskie

Masz pomysł i chciałbyś go zrealizować, ale brakuje Ci środków? Znalazłeś się w kryzysie
w związku z epidemią? Chcesz otworzyć własną firmę? Zapoznaj się z „Mikołajkowym blokiem funduszowym”.
Oferta Fundusze Europejskie jest bardzo bogata. Na pewno znajdziesz coś dla siebie!
Tarcza antykryzysowa.
Istniejąca tarcza antykryzysowa to specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwiązania, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy.
Opiera się ona na pięciu filarach:
• Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
• Finansowaniu przedsiębiorców,
• Ochronie zdrowia,
• Wzmocnieniu systemu finansowego,
• Inwestycjach publicznych
Obecnie przewidziano 10 form wsparcia antykryzysowego dla firm.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.
————————————————— Read More
08 Gru

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego
w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup nowego osprzętu techno – dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej”, w projekcie: “Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
2. Załączniki
nr 1 – formularz oferty

nr 2
nr 3
nr 4

nr 5
nr 6
nr 7 – wzór umowy

02 Gru

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24.12.2020 (COVID-19)

W okresie 9 listopada – 24 grudnia 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Opieka nad dziećmi do lat 8
Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

Read More

26 Lis

30 listopada 2020 r. uczniowie wracają do praktycznej nauki zawodu

Od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe:

  • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika,
  • mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia,
    w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego,
  • zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych).

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r Read More

09 Lis

Przedłużenie nauczania zdalnego na czas 09-29.11.2020r.

Minister Edukacji i Nauki przedłuża nauczanie zdalne w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe od 09 do 29 listopada br.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego, zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Read More

24 Paź

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów 26.10 – 08.11.2020

Kształcenie zawodowe
Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe w całości przechodzą na zdalne nauczanie.
W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane
w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

02 Paź

Wpis kwalifikacji do CEIDG

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dyplomem mistrza lub świadectwem czeladniczym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r.
o rzemiośle, wydanym przez izbę rzemieślniczą.

Informacje te są przekazywane do CEIDG przez izby rzemieślnicze:

  1. W przypadku osób, które przystępując do egzaminu mistrz/czeladnik są już przedsiębiorcami:
  • dopisanie informacji w zakresie posiadanych przez przedsiębiorcę kwalifikacjach rzemieślniczych ma charakter obligatoryjny,
  • przedsiębiorcy przystępując do egzaminu mistrzowskiego lub czeladniczego będą zobowiązani poinformować we wniosku o dopuszczenie do egzaminu o fakcie posiadania wpisu w CEIDG,
  • izba rzemieślnicza w terminie 14 dni roboczych od dnia uzyskania dyplomu mistrza lub świadectwa czeladniczego za pośrednictwem CEIDG dopisze informacje do wpisu przedsiębiorcy w CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie CEIDG.

Read More

Facebook