Młodociany

Nauka w rzemiośle jest znaną i powszechną formą zdobywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych w systemie dualnym. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części; praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia / młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie, zdobycie stażu pracy dzięki podwójnemu statusowi prawnemu pracownika i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji -świadectwem czeladniczym, uzyskanym po pozytywnie zdanym egzaminie przed komisjami izby rzemieślniczej .

Uzyskane świadectwo czeladnicze jest państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, uznawanym również poza granicami państwa polskiego. Młodociani, którzy wybrali dokształcanie teoretyczne w szkole uzyskują dodatkowo świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, co umożliwia im kontynuację nauki w szkole średniej i przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Podstawą organizacji nauki jest umowa o naukę zawodu, podpisywana pomiędzy pracodawcą rzemieślnikiem, a uczniem młodocianym pracownikiem, rejestrowaną w izbie rzemieślniczej/cechu.

Dokumenty wymagane do zarejestrowania umowy
•  1 zdjęcie
•  Oryginał zaświadczenia od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych o przydatności do zawodu (pracodawca wydaje skierowanie - pobierz)
•  Kopia metryki urodzenia
•  Odpis/kopia świadectwa z gimnazjum
•  Druk umowy – wypełniony i podpisany (pobierz)
•  Druk zaświadczenia BHP – (pobierz)
•  W przypadku nie ukończenia 15 lat przed 01.09.br - zaświadczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do szkoły zawodowej młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego lub wyłącznie pracownika młodocianego, jeśli dokształcanie teoretyczne realizowane jest w systemie pozaszkolnym.

Czas trwania nauki zawodu
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników odbywające się w formie nauki zawodu trwa 36 m-cy. W wyjątkowych przypadkach izba rzemieślnicza na wniosek ucznia i za zgodą pracodawcy może okres nauki przedłużyć lub skrócić.

W okresie nauki młodociany pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu (ZUS) i otrzymuje od rzemieślnika wynagrodzenie.
Przepisy określają minimalną wysokość wynagrodzenia, którego stawki procentowe obliczane są w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale i wynoszą:
• w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5%,
• w drugim roku nauki nie mniej niż 6%,
• w trzecim roku nauki nie mniej niż 7%.

Zakończeniem nauki zawodu u rzemieślnika jest egzamin czeladniczy zdawany przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej (egzaminy czeladnicze przeprowadzają tylko i wyłącznie komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych).