19 Lis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę sprzętu informatycznego w postaci nowego symulatora GMDSS

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
Dostawę sprzętu informatycznego w postaci nowego symulatora GMDSS (Global Maritime Distress Safety System)
kompatybilnego z symulatorem nawigacyjnym
w ramach projektu: „Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości”.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ – Symulator GMDSS
Załącznik nr 1 – oferta cenowa
Załącznik nr 2 – ośw. o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 –  ośw. o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 3.1 – ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 – ośw. o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – wzór Umowy

Facebook