Informacja o wyborze oferty -Przygotowanie
i dostarczenie poczęstunków podczas kursów/szkoleń oraz posiłków regeneracyjnych podczas staży uczniowskich

Opublikowano

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania  prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: Przygotowanie
i dostarczenie poczęstunków podczas kursów/szkoleń oraz posiłków regeneracyjnych podczas staży uczniowskich
w projekcie: „Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy II”,
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY