03 Sty

Mały ZUS dla małych firm w 2019 roku.
Masz czas tylko do 8 stycznia!

Warunki dla skorzystania z małego ZUS w 2019 r.

Prowadzenie działalności gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,

Przychód z tytułu działalności gospodarczej w 2018 roku nie przekraczający trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, czyli 63 000 zł – jeśli działalność była prowadzona przez cały rok; limit jest niższy, jeśli działalność trwała przez część roku, Ustala się go poprzez podzielenie trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2019 to 63 000 zł) przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i pomnożenie wyniku przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadzona była działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym,

Prowadzenie działalności przez co najmniej 60 dni w 2018 roku.

Nie spełnianie warunków umożliwiających płacenie preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia) – czyli warunków do tzw. ulgi dla rozpoczynających działalność – w tym przypadku z małego ZUS można skorzystać po zakończeniu korzystania z tej ulgi, pod warunkiem spełniania pozostałych warunków,

W przypadku rozliczania na karcie podatkowej mały ZUS możliwy jest tylko w przypadku podatników nie korzystających ze zwolnienia VAT,

Nie wykonywanie w ramach działalności usług dla byłego bądź obecnego pracodawcy tożsamych z obowiązkami pracowniczymi, w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,

Nie podleganie w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o., prowadzący działalność
w zakresie wolnego zawodu czy też prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe).
Więcej:
http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-
http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-od-1-stycznia-2019-r_-wyjasnienia-z-przykladami/2105933

Facebook