Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24.12.2020 (COVID-19)

Opublikowano

W okresie 9 listopada – 24 grudnia 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Opieka nad dziećmi do lat 8
Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

Ważne!
Przepisy rozporządzenia [3] wprowadziły obowiązek prowadzenia przez szkoły podstawowe działalności opiekuńczej dla uczęszczających do klas I-III dzieci osób:

  • zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz
  • realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice dziecka, którzy chcą skorzystać z opieki, składają do dyrektora szkoły wniosek o objęcie ich dziecka opieką. Rodzicom dziecka, którzy wystąpili do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką i korzystają z tej opieki  nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.
Więcej na stronie https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-br_/3653466