Mikołajkowy blok funduszowy – Fundusze Europejskie

Opublikowano
Masz pomysł i chciałbyś go zrealizować, ale brakuje Ci środków? Znalazłeś się w kryzysie
w związku z epidemią? Chcesz otworzyć własną firmę? Zapoznaj się z „Mikołajkowym blokiem funduszowym”.
Oferta Fundusze Europejskie jest bardzo bogata. Na pewno znajdziesz coś dla siebie!
Tarcza antykryzysowa.
Istniejąca tarcza antykryzysowa to specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwiązania, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy.
Opiera się ona na pięciu filarach:
• Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
• Finansowaniu przedsiębiorców,
• Ochronie zdrowia,
• Wzmocnieniu systemu finansowego,
• Inwestycjach publicznych
Obecnie przewidziano 10 form wsparcia antykryzysowego dla firm.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.
—————————————————

W ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego mogą starać się także o Pożyczki Płynnościowe.
Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Umożliwiają one sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.
Obecnie wnioski można składać do następujących Pośredników Finansowych:
• Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
• Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
• Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie
• Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie
Szczegółowe informacje na temat oferowanych produktów można uzyskać w ww. instytucjach. Natomiast dane kontaktowe do tych instytucji znajdują się tutaj -> https://www.bgk.pl/…/oferta…/pozyczka-plynnosciowa-103/
—————————————
Dofinansowanie zatrudnienia
Deklaruje się także kontynuację dopłat do miejsc pracy z FGŚP, która ma przybrać dwie formy: świadczenia postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Pomoc ta ma dotyczyć wszystkich branż objętych restrykcjami sanitarnymi. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.zus.pl/…/swiadczenie-postojowe-dla…/2551468 oraz można uzyskać pod numerem telefonu: 22 560 16 00.
———————————————————-
Przedłużenie tzw. Świadczenia postojowego.
Gwarantuje się przedłużenie wypłaty postojowego dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.zus.pl/…/swiadczenie-postojowe-dla…/2551468 oraz można uzyskać pod numerem telefonu: 22 560 16 00.
—————————————–
Zwolnienie ze składek na ZUS
Przedłuża się również zwolnienie ze składek ZUS dla branż dotkniętych restrykcjami sanitarnymi. Nie wyklucza się jednak możliwego wsparcia w kolejnych miesiącach (zależy to od sytuacji epidemicznej w kraju).Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.zus.pl/…/swiadczenie-postojowe-dla…/2551468 lub można uzyskać pod numerem telefonu 22 560 16 00.
——————————————-
Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach Dotacji na biznes
Została zwiększona kwota dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia oraz rozszerza się możliwość skorzystania z dofinansowania na inne podmioty.
Dofinansowanie będzie można uzyskać na nową działalność, ale także na zmianę zakresu aktualnej działalności. Finansowanie tej formy wsparcia leży w gestii PUP.
Przewidziano ją dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi. Szczegółowe informacje na temat naboru i możliwości składania wniosku można znaleźć w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy. W przypadku Szczecina na stronie: https://szczecin.praca.gov.pl/ oraz pod numerami telefonów: 91-42-54-900, 91-42-54-901, 91-422-55-33.
——————————–
Polityka drugiej szansy.
Co więcej, będzie można skorzystać z dofinansowania Agencji Rozwoju Przemysłu kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Jest to więc wsparcie dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji. Szczegółowe informacje będzie można znaleźć na stronie internetowej: https://www.arp.pl/ oraz uzyskać pod numerami telefonów: 22 695 36 00 lub 800 800 120.
———————————–
Dofinansowanie leasingu.
Agencja Rozwoju Przemysłu będzie pokrywała koszty leasingu. Rozwiązanie przeznaczone dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: https://www.arp-tarcza.pl/ oraz uzyskać pod numerami telefonów: 22 703 43 00, 22 695 36 00 lub 800 800 120.
————————————–
Zakładanie działalności gospodarczej
Ze wsparcia na założenie działalności gospodarczej w postaci bezzwrotnych dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy oraz z niskooprocentowanych pożyczek ze środków unijnych mogą skorzystać osoby bezrobotne i bierne zawodowe. Wsparcie nie dotyczy jednak osób zatrudnionych. Oferują je Powiatowe Urzędu Pracy (PUP) właściwe ze względu na miejsce zamieszkania oraz planowane miejsce prowadzenia działalności
——————————————–
PROGRAM „PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II”.
Z pożyczek udzielanych w ramach Programu mogą skorzystać osoby, które nie posiadają zatrudnienia i nie wykonują innej pracy zarobkowej oraz będące:
• studentem ostatniego roku studiów wyższych,
• poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
• zarejestrowanym bezrobotnym,
• poszukującym pracy opiekunem osoby niepełnosprawnej.
—————————————
Mikropożyczka na założenie działalności gospodarczej w ramach inicjatywy #JEREMIE2.
Pożyczki udzielane są ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.4., zarządzanych w ramach projektu przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Pożyczka przeznaczona jest dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.
Pożyczki udzielają już bezpośrednio wyłonieni w tym celu Operatorzy. Są to: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości.
——————————————
Kursy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej mogą skorzystać także z bezpłatnych kursów znajdujących się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Kursy są dostępne w formie on-line, m.in. w zakresie.:
– jak założyć własną firmę?
– finanse MŚP dla nie finansistów
– podatkowa księga przychodów i rozchodów
– umiejętności interpersonalne
– prawo pracy w MŚP
Strona internetowa: www.parp.gov.pl
——————————————
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Niskooprocentowane pożyczki unijne na rozwój działalności gospodarczej w ramach inicjatywy JEREMIE2 jest to zwrotna pomoc finansowa oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w postaci:
– mikropożyczki do 100 tys. złotych
– pożyczki obrotowo – inwestycyjnej od 100 do 500 tys. złotych
– pożyczki obrotowo – inwestycyjnej PLUS od 100 do 500 tys. złotych
– pożyczki inwestycyjnej PLUS od 500 tys. do 5 mln złotych
– pożyczki płynnościowej do 250 tys. złotych
– wejścia kapitałowego – do 2 mln złotych.
Środki przeznaczone na ww. instrumenty finansowe pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ) – Działanie 1.9 Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe oraz Działanie 1.17 Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju.
Pożyczki są wdrażane przez wybranych Pośredników Finansowych. Informacje o warunkach udzielania poszczególnych pożyczek wraz z danymi kontaktowymi do Pośredników Finansowych mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej: pozyczkiunijne.bgk.pl
————————————————
Rozwój a innowacyjne rozwiązania w firmie.
20 listopada br. ukazało się ogłoszenie o naborze w ramach działania 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji typ 1. Przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze inteligentnych specjalizacji lub w branżach bezpośrednio z nim powiązanych, realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19 oraz typ. 2 Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.
Oba nabory rozpoczną się 21.12. 2020 r. i potrwają do 22.02.2020 r.
————————————-
Bony na innowacje dla MŚP.
Także możliwości wsparcia w zakresie innowacji są dostępne również dla Przedsiębiorców w ramach POIR. W ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na zakup od jednostki naukowej usługi B+R polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego (etap I usługowy) oraz na sfinansowanie wdrożenia pomysłu na innowację technologiczną opracowaną w etapie usługowym (etap II inwestycyjny).
Wsparcie jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Za realizację konkursu odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej: www.parp.gov.pl.
Informacje o programach pomocowych realizowanych przez PARP można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerami telefonów infolinii: 22 574 07 07 oraz 801 332 202.
————————————————
Kredyt na innowacje technologiczne.
Inną możliwością jest Kredyt na innowacje technologiczne (poddziałanie 3.2.2 POIR). Jest to wsparcie finansowe na rozwój i podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie. Aktualnie finansowanie umożliwia wprowadzenie innowacji na skalę przedsiębiorstwa, będącej wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez Przedsiębiorców w ramach projektu. Wsparcie dla Przedsiębiorców stanowi premia technologiczna, która spłaca część kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji.
Za realizację konkursu odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej: www.parp.gov.pl
————————————————–
Działanie 2.3.5 Design Dla Przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) to szansa na budowę przewag konkurencyjnych polskich firm w oparciu o wzornictwo.
Działanie jest przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych na terytorium RP z wyłączeniem 5 województw Polski Wschodniej (lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://www.poir.gov.pl/nabory/1-94/, jak również mogą Państwo uzyskać kontaktując się na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.
———————————————–
W ramach poddziania 2.3.6 Granty na eurogranty przewidziana jest pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE.
O wsparcie mogą się ubiegać: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:
• projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
• koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.
Dofinansowanie można przeznaczyć na:
• na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której można przygotować projekt
– na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
– na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
– na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu
Szczegółowe informacje o programach pomocowych realizowanych przez PARP można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerami telefonów infolinii: 22 574 07 07 oraz 801 332 202
————————————–
Programy akceleracyjne.
Poddziałanie 2.5 Programy akceleracyjne-– Poland Prize
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których operatorzy:
• będą wyszukiwać i sprowadzać do Polski zespoły startupowe posiadające nowatorskie rozwiązania technologiczne, zainteresowane założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej w Polsce oraz zapewnią wsparcie w ich osiedleniu się oraz rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce;
• przy udziale Odbiorców technologii i/lub Inwestorów realizować będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej programy akceleracyjne dla startupów, których rozwiązania mają potencjał do wdrożenia lub pozyskania kapitału.
Szczegółowe informacje o programach pomocowych realizowanych przez PARP można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerami telefonów infolinii: 22 574 07 07 oraz 801 332 202
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25, fax: (22) 432 86 20
————————————-
STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt
W ramach projektów realizowanych z POIR-u istnieje również bezpłatny instrument o nazwie STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Projekt, który skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcą realizować projekty badawczo – rozwojowe bądź innowacyjne. Dzięki STEP mogą Państwo dowiedzieć się, czy pomysły, które chcieliby Państwo zrealizować mogą być finansowane z POIR (czyli m.in. z ww. projektów). Wystarczy wstępna informacja o planowanych działaniach i kosztach. Dla podmiotów, które nie posiadają doświadczenia w B+R, a są nimi zainteresowani została uruchomiona 2 ścieżka tego instrumentu INNOVATION COACH.
Szczegółowe informacji na temat STEP znajdują się na stronie internetowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/i-sciezka…/
——————————————
Dofinansowanie na usługi szkoleniowe.
Baza Usług Rozwojowych. O projekcie więcej w materiale informacyjnym „Rozwój na miarę Twojej firmy”,
Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa, ogólnodostępna, bezpłatna platforma zapewniająca dostęp do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Za jej pośrednictwem można znaleźć potrzebną usługę oraz zapisywać się na szkolenia lub zamawiać usługi doradcze.
Funkcjonuje ona w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wszelkich informacji dotyczących sposobu funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych znajdują się w serwisie informacyjnym, dostępnym pod adresem: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.
W przypadku pytań lub wątpliwości można również skorzystać z pomocy konsultantów dostępnych od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 – 16:30.
Tel.: 801 808 108, 22 574 07 07
———————————
Pożyczki na kształcenie.
Jest to zwrotna forma wsparcia w postaci nieoprocentowanych pożyczek realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działanie 4.1.
Pożyczek udzielają następujący Operatorzy: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach – realizuje projekt pn. „Pożyczki na kształcenie” i Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach – realizuje projekt pn. Fundusz „OPEN” – Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej.
————————————-
Kompetencje dla sektorów POWER 2.21.
Dofinansowanie można przeznaczyć na:
• usługi szkoleniowe.
• usługi doradcze.
• studia podyplomowe.
Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Szczegółowe informacje o programach pomocowych realizowanych przez PARP można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30 pod numerami telefonów infolinii: 22 574 07 07 oraz 801 332 202
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25, fax: (22) 432 86 20