OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup nowego osprzętu techno-dydaktycznego
w postaci wyposażenia lakierni samochodowej w projekcie

Opublikowano

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na: „Zakup nowego osprzętu techno - dydaktycznego w postaci wyposażenia lakierni samochodowej", w projekcie: "Doświadczenia otoczenia społeczno – gospodarczego drogą do dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy".

1. Ogłoszenie
2. SIWZ
2. Załączniki
– nr 1 – formularz oferty

– nr 2
– nr 3
– nr 4

– nr 5
– nr 6
– nr 7 – wzór umowy