30 Lis

Spotkanie Zarządu Izby z przedstawicielami Zarządów Cechów zrzeszonych w organizacji – 07.12.2018r.

 

 

ZACHODNIOPOMORSKA IZBA RZEMIOSŁA
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SZCZECINIE
ORGANIZUJE W DNIU 07.12.2018 R. O GODZ. 19.00
W RESTAURACJI VIRGA, PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 245 W SZCZECINIE

spotkanie Zarządu Izby z przedstawicielami Zarządów Cechów zrzeszonych w organizacji,
z omówieniem prac wynikających z realizacją projektów unijnych, z panelem informacyjno-dyskusyjnym:

  1. Podsumowanie działalności ZIRziP w bieżącym roku, podejmowanych w celu realizacji projektów unijnych.
  2. Omówienie zagrożeń wynikających z realizacji projektów unijnych.
  3. Robocze ustalenia odnośnie planowania działań statutowych na rok 2019.
  4. Informacje i wskazówki dotyczące zmian wprowadzanych w przepisach podatkowych dotyczących przesyłu elektronicznego PIT-ów 11 za pracowników do US, odbioru zwolnień lekarskich w systemie elektronicznym ZUS.
  5. Informacje o projekcie, realizowanym w roli Partnera, umożliwiającym zdawanie
    w roku 2019 egzaminów czeladniczych (200 osób) i mistrzowskich (100 osób) bezpłatnie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.
  6. Promocja idei przedsiębiorczości oraz przedsiębiorców, działających na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Promocja Województwa Zachodniopomorskiego
  7. Pytania i dyskusja

W imieniu Zarządu ZIRziP
w Szczecinie
Zbigniew Maciaszek
Prezes

Wydarzenie współfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie

 

28 Lis

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na dostawę sprzętu informatycznego w postaci nowego symulatora GMDSS

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
Dostawę sprzętu informatycznego w postaci nowego symulatora GMDSS (Global Maritime Distress Safety System)
kompatybilnego z symulatorem nawigacyjnym
w ramach projektu: „Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości”.

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY ORAZ INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

20 Lis

Zmiany: PIT-11 do końca stycznia 2019r. i tylko w wersji elektronicznej

Informacje PIT-11 i PIT-8C za 2018 r.
trzeba przekazać urzędowi skarbowemu do 31 stycznia 2019 r.

Płatnicy wystawiający informacje PIT-11 i oraz podmioty sporządzający PIT-8C, przesyłają je:

– urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Jeżeli podmioty te zaprzestaną prowadzenia działalności przed upływem tych terminów, obowiązek przesłania informacji powinny wykonać nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.

Poprzednio informacje podatkowe trzeba było przekazać do urzędu skarbowego w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego.

Informacje podatkowe PIT-11, PIT-8c oraz IFT-1/IFT-1R składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie można już składać tych informacji w wersji papierowej.

19 Lis

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na dostawę sprzętu informatycznego w postaci nowego symulatora GMDSS

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 6.5.2 „Zasada konkurencyjności” Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
o wartości zamówienia powyżej kwoty 50 tys. PLN na:
Dostawę sprzętu informatycznego w postaci nowego symulatora GMDSS (Global Maritime Distress Safety System)
kompatybilnego z symulatorem nawigacyjnym
w ramach projektu: „Zdobądź kwalifikacje i wypłyń na głębokie wody
w zakresie zadań realizowanych przez
Zachodniopomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości”.

1. Ogłoszenie
2. SIWZ – Symulator GMDSS
Załącznik nr 1 – oferta cenowa
Załącznik nr 2 – ośw. o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 3 –  ośw. o braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 3.1 – ośw. o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 – ośw. o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – wzór Umowy

Pasowanie na czeladnika i mistrza – DZIĘKUJEMY, ŻE BYLIŚCIE Z NAMI!!

INFORMACJA
Z „XII UROCZYSTEGO PASOWANIA NA CZELADNIKA I MISTRZA
W ZAWODZIE
– SZCZECIN’ 2018”
Promocja rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw, promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży.

10.09.2018r. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, zorganizowała w auli Wydz. Teolog. US, pod Patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz z Mecenatem Miasta Szczecin:
uroczystość XII Pasowania na czeladnika i mistrza w zawodzie- Szczecin’2018.
Wydarzenie
było współfinansowane przez Województwo Zachodniopomorskie oraz wspierane przez Gminę Miasto Szczecin. Kolejny rok promowaliśmy Projekt promocyjno-informacyjny realizowany przez Miasto Szczecin wspólnie z uczelniami wyższymi, tj. „Akademicki Szczecin”, którego celem jest wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo-akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury i lokalnych elit.
Read More

Facebook