14 Kwi

3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników

3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Kiedy możesz skorzystać
1. Minimalny okres prowadzenia działalności
Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

2. Skala spadku przychodów lub inne zmienne kwalifikujące do przystąpienia 

Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
– nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów
– z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub
– nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

3. Czy pomoc zależy od wielkości przedsiębiorstwa?
Nie.

4. Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej Świadczenia mogą być łączone, jednakże pomoc nie może być uzyskana w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronę miejsc pracy.

5. Czy skorzystanie z świadczenia wyklucza z możliwości skorzystania z innych?
Nie wyklucza, jeżeli nie są na ochronę miejsc pracy tych samych pracowników, z tych samych tytułów (wynagrodzenia, składki).

6. Skala utraty przychodów
Jedyny wskaźnikiem jest spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

7. Inne
– Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje).
– Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Dokumenty należy składać Wojewódzkim Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy, w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu praca.gov.pl

Czytaj więcej

Facebook